8 години Handy broker

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Кампанията „8 години Handy broker

 

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА:

1.1. Организатор на Кампанията е „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД („ХЕНДИ“) с адрес на управление : гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ No 54, ЕИК 130547955. Партньор на Кампанията е ЗАД „ЕВРОИНС“. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Кампанията. „Facebook“ не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА:

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. Общите условия на Кампанията са поставени на видно място във всеки един от търговските обекти на ХЕНДИ на територията на РБългария. Същите са публикувани на корпоративната страница на HANDY на адрес : www.handy.bg. Връзка към Общите условия има и на фейсбук страницата на Организатора на адрес :https://www.facebook.com/handy.bg.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА:

3.1. Кампанията се организира и провежда във всеки един от търговските обекти на ХЕНДИ на територията на РБългария и в интернет пространството – чрез регистрация в социалната мрежа „Facebook“на Facebook страницата на ХЕНДИ на адрес : https://www.facebook.com/handy.bg и на корпоративната страница на Организатора на адрес : www.handy.bg.Списъкът на търговските обекти на Организатора е публикуван на корпоративната страница на Организатора на адрес : www.handy.bg.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА. УЧАСТНИЦИ:

4.1. Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили18 години към 00.00 ч. на06.11.2017год., които са се регистрирали в Периода на Кампанията за участие съгласно Механизма за Участие.

4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

 

ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА:

5.1. Кампанията стартира в 00.00 ч. на 06 ноември 2017 г. и продължава до 23.59 ч. на 14 януари 2018 г. включително.

 

ЧАСТ 6. ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ/РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

6.1. Талонът за Участие представлява отпечатан от Организатора на хартиен носител специален талон, на гърба на който Участикът трябва собственоръчно да попълни собственото си име, фамилия и мобилен номер, а при желание да участва за спечелването на Голямата награда – и регистрационен номер на личен автомобил (за участие чрез търговските обекти на ХЕНДИ);

6.2. Регистрационната форма представлява генериран в електронен вид Талон за Участие, в която Участикът трябва да попълни собственото си име, фамилия и мобилен номер, а при желание да участва за спечелването на Голямата награда – и регистрационен номер на личен автомобил (за участие чрез корпоративната или фейсбук страницата на Организатора).

6.3. С попълването на данните по т. 6.1. в Талона за Участие или на данните по т. 6.2. в Регистрационната форма Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия на Кампанията, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организатора и негови партньори за целите на рекламната кампания, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на консултации и информация за сключването на застраховки и други предлагани стоки/услуги, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организатора, че даденото от него с попълването на Талона за Участие съгласие за обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време на *8300.

6.4. С цел избягване на съмнение : В Талона за Участие/Регистрационната форма Участникът има право да попълни само и единствено собствените си лични данни – име, фамилия, мобилен номер, респ. регистрационен номер на личен автомобил ако желае да се включи в тегленето на Голямата награда.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА:

7.1. Всяко лице, желаещо да участва в Кампанията трябва в Периода на Кампанията да :

а. посети магазин на ХЕНДИ на територията на РБългария, да попълни собствените си име, фамилия и мобилен номер в предоставения му от служителите на Организатора Талон за участие и да пусне попълнения Талон за Участие в поставената за целите на Кампанията в търговския обект на ХЕНДИ специална кутия, или

б. се регистрира или съответно да има валидна регистрация на https://www.facebook.com/ (съгласно правилата на страницата) и да посети фейсбук страницата на ХЕНДИ на адрес : https://www.facebook.com/handy.bgилида посети корпоративната страница на Организатора на адрес www.handy.bg, където да открие банера и/или брандираните полета, рекламиращи Кампанията. При кликване с мишката върху банера и/или брандираните полета, рекламиращи Кампанията, пред Участника се разкрива Регистрационната форма за участие в Кампанията, в която Участникът трябва да попълни собствените си име, фамилия и мобилен номер, да се съгласи с настоящите Общи условия и да потвърди участието си в Кампанията чрез натискане на бутон „Регистрация“. При желание от страна на Участника същият може да попълни в Регистрационната форма и валиден електронен адрес за връзка с него.

7.2. Точното извършване на действията по т. 7.1. б. а) или б. б) от Участника води до автоматичното му включване в тегленето на Седмичните награди. В случай, че Участикът желае да участва и в тегленето на Голямата Награда той трябва задължително да попълни освен данните по т. 7.1. б. а) и б), и регистрационния номер на личния си автомобил.

7.3. При нарушения или опит за манипулация на Кампанията, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

 

ЧАСТ 8. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА:

8.1.1. Голяма Награда - (за спечелването и участват всички Участници, попълнили в Талона за участие/Регистрационната форма регистрационен номер на личен автомобил) – 1 брой нов мобилен апарат марка IPhone, модел 8, цвят : черен;

8.1.2. Седмични Награди – общо 1 010 броя награди за Периода на Кампанията, както следва :

- 10 броя смартфона марка Prestigio, модел Muze G3, цвят : черен;

- 300 броя чадъра с логото на Организатора;

- 300 броя термочаши с логото на Организатора;

- 400 броя селфи стикове;

 

8.2. Определяне на спечелилите Награди от Кампанията Участници :

8.2.1. Определяне на спечелилите Седмични Награди Участници :

Всяка седмица в Периода на Кампанията Организаторът ще раздава по 101 броя от Наградите по т. 8.1.2., както следва :

- 1 бр. смартфон марка Prestigio модел Muze G3, цвят : черен;

- 30 броя чадъра с логото на Организатора;

- 30 броя термочаши с логото на Организатора;

- 40 броя селфи стикове;

8.2.2. В тегленето на Седмичните Награди участват всички Участници, които са попълнили в Талона за Участие/Регистрационната форма данните по т. 7.1. б. а) / б.б) и са се регистрирали за участие в Кампанията до датата на теленето. С цел избягване на съмнение : В тегленето на Седмичните награди участват и Участниците, които са попълнили в Талона за участие/Регистрационната форма и регистрационен номер на личен автомобил до датата на тегленето.

8.2.3. Тегленето на спечелилите Седмична Награда Участници се извършва всяка сряда (считано от 15.11.2017г.) от Периода на Кампанията в централния офис на ХЕНДИ в гр. София в присъствието на назначена със Заповед от Организатора Комисия, съставена от негови служители, която удостоверява резултатите от тегленето. Резервни участници не се определят. Разпределянето на Седмичните награди между спечелилите участници се определя от Организатора на случаен принцип. Организаторът обявява имената на печелившите участници и спечелената от всеки от тях Награда до 18.00 ч. в деня на тегленето на корпоративната си страница на адрес : www.handy.bg и на фейсбук страницата си на адрес: https://www.facebook.com/handy.bg. Датите на тегленето на Седмичните Награди са както следва : 15.11.2017г., 22.11.2017 г., 29.11.2017 г., 06.12.2017 г., 13.12.2017 г., 20.12.2017 г., 28.12.2017 г. (27.12.2017 г. – официален почивен ден), 03.01.2018 г., 10.01.2018 г. и 17.01.2018 г.

8.2.4. Определяне на спечелилия Голямата Награда Участник :

На 17.01.2018 г. освен последните Седмични Награди от Кампанията ще бъде изтеглена и Голямата Награда – 1 брой нов мобилен апарат марка/модел IPhone8. В тегленето на Голямата Награда участват всички Участници, които в Периода на Кампанията са попълнили в Талона за участие/Регистрационната форма освен данните по т. 7.1. б.а) / б. б) и регистрационен номер на личен автомобил, и са се регистрирали за участие в Кампанията. С цел избягване на съмнение : В тегленето на Голямата Награда не участват Талони за участие/Регистрационни форми, в които не е попълнен регистрационен номер на личен автомобил на Участник!

8.2.5. Наградите не може да бъдат заменени с паричната им равностойност.

8.2.6. Всеки Участник в Кампанията може да провери дали е спечелил Награда на корпоративния сайт на Организатора на адрес : www.handy.bgи/или на фейсбук страницата му на адрес: https://www.facebook.com/handy.bg след 18.00 ч. на посочените в т. 8.2.3. дати. Всеки печеливш Участник ще бъде известен, че е спечелил Награда чрез кратко текстово съобщение (sms)на посочения от него в Талона за Участие/Регистрационната форма мобилен номер в срок до 24 часа, считано от датата на публикуването на резултатите от съответното теглене на корпоративния сайт и фейсбук страницата на Организатора. Времето и начина на получаване на спечелената Награда се уточняват при осъществяване на последващ контакт от Организатора с печелившия Участник по телефона.

8.2.7. Получаването на Наградите се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта. Получаването на Наградите от трето лице е възможно само срещу представянето на изрично нотариално заверено пълномощно от Участника на третото лице.

8.2.8. Получаването на Наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник (или от третото лице - пълномощник – в случаите по предходната точка) и от служител на Хенди.

8.2.9. Всяка от Наградитеможе да бъде получена от спечелилия я участникв срок до 20 (двадесет) дни от датата на получаване на краткото текстово съобщение (sms)от Организатора за спечелването на Награда, в търговския обект на ХЕНДИ, в който спечелилият Награда Участик е пуснал Талона за Участие в Кампанията (за участниците, които са участвали през магазинна мрежа), а за участниците, участвали в Кампанията през интернет пространството – в най-удобния за тях ХЕНДИ магазин на територията на РБългария, което ще бъде уточнено допълнително. Участникът следва да посети конкретен търговски обект на ХЕНДИ за получаване на спечелена Награда след като е получил обаждане от Организатора по телефона за уточняване на деня/мястото на получаване на Наградата.

8.2.10. В случай, че спечелилият Награда Участник желае да получи спечелената Награда на място, различно от търговския обект на ХЕНДИ, в който е пуснал Талона за Участие (за участниците, участвали в Кампанията чрез магазинна мрежа) или различно от търговски обект на ХЕНДИ на територията на РБългария (за участниците, участвали в Кампанията чрез интернет пространството), той е длъжен да уведоми писмено за това Организатора и да поеме разходите за куриерски услуги за своя сметка.

8.2.11. В случай, че спечелил Награда Участник не се е явил в срока по т. 8.2.9. в обекта на ХЕНДИ, в който е пуснал Талона за Участие (за участниците, участвали в Кампанията чрез магазинна мрежа) или в договорен с Организатора търговски обект на ХЕНДИ на територията на РБългария (за участниците, участвали в Кампанията чрез интернет пространството) за получаване на Наградата си, или е отказал да получи Наградата, или не е заявил в същия срок желанието си за получаване на Наградата на посочен от него писмено адрес, или не е бил открит от куриера на посочения от него писмено адрес за получаване на Наградата, той губи правото си да получи Награда, като ново теглене не се организира.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на Награда от Кампанията. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 7.3. по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

9.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за идентифициране на спечелил Награда Участник, за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет или в предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на корпоративната или фейсбук страницата му във връзка с Кампанията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

9.4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Кампанията през интернет пространството ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

9.5. Организаторът не носи отговорност ако някой от Участниците попълни в Талона за Участие/Регистрационната форма лични данни на трето лице, независимо дали това се отнася до име, фамилия, мобилен номер или регистрационен номер на автомобил. С цел избягване на съмнение : Участието в Кампанията е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при предоставянето на данни в Талона за участие/Регистрационната форма същият губи правото на участие, респ. правото на Награда и носи еднолична отговорност за попълнените от него чужди лични данни.

9.6. Организаторът не носи отговорност ако не успее да се свърже по телефона със спечелил Награда участник, ако това се дължи на предоставен от Участника при попълване на Талона за Участие/Регистрационната форма неверен или непълен мобилен номер, или номер/данни на трето лице, или при възникнали технически проблеми в мрежата на мобилните/интернет операторите извън контрола на Организатора. В тези случаи Организаторът публикува имената на спечелилия Участник на корпоративната и на фейсбук страниците си, като Участникът, който не е получил кратко текстово съобщение (sms) от Организатора в срок до 24 часа от публикуване на името му, е длъжен в срока по т. 8.2.9. по-горе да се свърже с Организатора и да уточни датата за получаване на Наградата. Данни за контакт с Организатора са публикувани в края на тези Общи Условия.

9.7. Спечелил Награда Участник губи правото да я получи в случай, че при получаване на Наградата Организаторът установи, че данните от представения от него/пълномощника му документ за самоличност не съвпадат с данните, попълнени в Талона за участие/Регистрационната форма. В тази връзка и с цел избягване на съмнение : Участниците в Кампанията нямат право да попълват в Талона за Участие/Регистрационната форма лични данни на други хора, освен техните собствени, независимо дали тези други хора са техни родственици, съпрузи или приятели. В случай, че Участник желае да участва за спечелването на Голямата награда чрез попълването на регистрационен номер на автомобил – той има право да попълва в Талона за участие/Регистрационната форма единствено номера на личния си автомобил. Под „личен автомобил“ за целите на Кампанията ще се разбира автомобил, който съгласно Свидетелство за регистрация на същия автомобил е записан като собственост на Участника или Участникът е вписан в него като ползвател на автомобила, в т.ч. и семейният автомобил на Участника, без значение кой от членовете на семейството му е законов собственик на автомобила.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на корпоративната си страница на адрес : www.handy.bgв случай, че установи злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства.В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

11.1. Участниците предоставят на Организаторадоброволно необходимите за участие в Кампанията собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организатора и неговите партньори за целите на Кампанията и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия.

11.2. Всеки печеливш Участник се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора във връзка с Кампанията, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД. Такава публичност може да включва използване на името и фамилията му, мобилен номер, регистрационен номер на личен автомобил (ако е предоставил такъв на Организатора при попълване на Талона за Участие/Регистрационната форма), FacebookID, прякор, синоним, електронен адрес, снимки и/или други данни и изображения.

11.3. Организаторът не отговаря : а) в случай, че дадена Награда не може да бъде използвана поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да я ползва или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; б) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов пълномощник да се яви и получи Наградата в опредления срок/място или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов пълномощник; в) при невъзможност дадена Награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; г) за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организатора.

11.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави някоя от посочените по-горе Награди, той си запазва правото да предостави на спечелилите участници заместващи награди на същата или по-висока стойност.

11.5. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни награди на стойност над 30.00 (тридесет) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна Награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

11.6. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на корпоративната страница на Организатора на адрес : www.handy.bg.

11.7. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Общи условия за участие в Кампанията. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната страница на Организатора на адрес : www.handy.bg.

11.8. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 06.11.2017 г. и са валидни за Периода на Кампанията в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т. 11.7.

11.9. Кампанията се провежда с рекламна цел и не е обвързана с покупка.

 

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

 

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес:

гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54 или office@handybg.comoffice@handybg.com office@handybg.com office@handybg.com office@handybg.com.

Телефон за контакт с Организатора : *8300.